Świetlica szkolna

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. CELE I ZAŁOŻENIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych.
Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej powinno także sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz nadrabianiu zaległości szkolnych.
Zajęcia świetlicowe powinny wzbogacać wiadomości, rozwijać umiejętności i wychowywać.
Ważny jest zatem odpowiedni dobór treści zajęć i metod ich prowadzenia.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Opieką wychowawczą w świetlicy objęci są uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły.
2. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz uczniowie zwolnieni z lekcji religii.
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach 6.30-17.30 przez pięć dni w tygodniu.
4. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
5. Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do prowadzenia zajęć i dokumentowania ich w dzienniku danej grupy.
6. Codzienna obecność uczniów odnotowywana jest w Liście obecności:

swietlica

7. Warunkiem przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej jest wypełnienie Karty Zapisu (w każdym kolejnym roku szkolnym).
8. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy i wypełnić Kartę Wypisu.
9. Rodzice dzieci, samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są do podpisania: Karty Samodzielnego Wychodzenia Dziecka ze Świetlicy.
10. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej mogą być za pisemną zgodą rodziców odbierane przez starsze rodzeństwo.
11. W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby niż rodzice, należy złożyć pisemną zgodę, z podaniem danych personalnych osoby odbierającej.
12. Rada Rodziców Świetlicy Szkolnej organizuje materiały edukacyjne do gier i zabaw świetlicowych oraz wodę mineralną do picia dla dzieci.

DO ZADAŃ NAUCZYCIELA ŚWIETLICY NALEŻY:

1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzeniu warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego, mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny.
3. Rozwój wszechstronnych zainteresowań uczniów.
4. Tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowania wrażliwości estetycznej i postaw patriotycznych.
5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia i zdrowego trybu życia.
6. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i Radą Pedagogiczną.
7. Prowadzenie dokumentacji.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:

Uczeń ma obowiązek:

 • po przyjściu do świetlicy, zgłosić się do nauczyciela świetlicy
 • dbać o ład i porządek (nie niszczyć sprzętu, zabawek i gier)
 • zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
 • stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły
 • informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy
 • zgłaszać nauczycielowi swoje złe samopoczucie,
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przestrzegać zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się,
 • być miłym i uprzejmym dla nauczycieli świetlicy oraz koleżanek i kolegów, ponieważ od każdego z nas zależy, czy będziemy się dobrze w świetlicy czuli,
 • nie przeszkadzać innym dzieciom i wychowawcom podczas prowadzenia zajęć oraz w czasie odrabiania zadań domowych

Uczeń ma prawo do:

 • znajomości swoich praw i obowiązków,
 • uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
 • rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
 • rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier,

WYRÓŻNIENIA UDZIELANE UCZNIOM:

Za wzorową i przykładną pracę i postawę uczniowie otrzymują znaczki na tablicy: Miasteczko dobrych uczynków.
Na koniec roku szkolnego uczniowie którzy zdobyli największą liczbę znaczków otrzymują tytuł Świetlika Roku, dyplom i nagrodę rzeczową.


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)