Pociąg do edukacji

pociag logo

Projekt pn. „Pociąg do edukacji - podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Gmina Miejska Rumia jest Beneficjentem wsparcia, które jest przekazane na placówki oświatowe, uczniów i nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina.

Projekt polega na realizacji działań edukacyjnych, zmierzających do poprawy jakości edukacji ogólnej szkół podlegających Gminie Miejskiej Rumia, poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów.

Do uczniów skierowane są 3 grupy działań:

 1. Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów (SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VII, GIMNAZJA, LO) poprzez:
  1. zajęcia wyrównawcze (matematyka, angielski, przedmioty przyrodnicze)

Z zajęć wyrównawczych korzystać będą przede wszystkim osoby o słabszych wynikach w nauce.

Celem działania jest poprawa osiąganych przez uczniów wyników, co będzie miało przełożenie na wyniki egzaminów zewnętrznych.

W zależności od przedmiotu obejmować będą 27-54 h zajęć w r. szkolnym (1 lub 2h tyg./grupę).

Grupa uczniów z danego przedmiotu będzie liczyć 5-15 os.

 1. zajęcia rozwijające z przedmiotów wiodących, głównie matematyka, język obcy,

Do udziału w zajęciach rozwijających rekomenduje się uczniów o lepszych wynikach w nauce.

W zależności od przedmiotu obejmować będą 28-56 h zajęć w r szkolnym (1 lub 2 h tyg/grupę).

Grupa z danego przedmiotu będzie liczyć 5-15 osób.

 1. wyjazdy edukacyjne,

Wyjazdy edukacyjne stanowią uzupełniającą formę kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Wpływać one będą m.in. na kształtowanie: inicjatywa i przedsiębiorczość i polegać będą na spotkaniach z pracodawcami, naukowcami.

Zorganizowany zostanie 1 wyjazd dla 1 szkoły w ciągu roku szkolnego 2017/2018 dla 40-50 osób.

Wyjazd zorganizowany będzie na podstawie zidentyfikowanych potrzeb uczniów. Zapewniony będzie transport, wymagana przepisami opieka dla dzieci.

 1. koła zainteresowań

Koła zainteresowań stanowią uzupełniającą formę wsparcia. Obejmują najbardziej pożądane w szkołach tematy - koło informatyczne i koło przedsiębiorczości.

W zależności od szkoły grupa uczniów w ramach koła będzie liczyła 5-15 os.

 1. warsztaty rozwijające kreatywność i innowacyjność.

Warsztaty rozwijające kreatywność i innowacyjność realizowane będą w liczbie 18h rocznie/szkołę. Prowadzone będą przez posiadającego odpowiednie kwalifikacje psychologa/pedagoga. Uczestnicy projektu będą mieli wpływ na tematy realizowane podczas warsztatów.

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe (GIMNAZJUM, LO):
 1. doradztwo indywidualne

Doradztwo polegać będzie na diagnozowaniu predyspozycji uczniów oraz określeniu ich dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Realizowane indywidualnie w wymiarze 1h/uczestnika przez doradców zawodowych, którzy przeprowadzą rozmowę i test predyspozycji, wskażą dalszą ścieżkę rozwoju intelektualnego, zakres rozwoju kompetencji kluczowych.

Liczba doradców max 2 osoby na 1 szkołę.

Doradztwo zawodowe indywidualne ma na celu podniesienie samooceny ucznia, określenie jego indywidualnych cech, predyspozycji i zainteresowań.

Rekrutacja

Skierowane będzie do uczniów ostatnich klas liceum i gimnazjów. Pierwszeństwo w doradztwie indywidualnym będą miały osoby niepełnosprawne. W dalszej kolejności przyjmowane będą osoby, które nie mają sprecyzowanych dalszych planów rozwoju naukowego bądź zawodowego.

 1. doradztwo grupowe

Doradztwo realizowane będzie w formie warsztatów grupowych dla grup max 10 osobowych w wymiarze 2h tygodniowo dla uczniów gimnazjów i LO.

Warsztaty prowadzone będą przez doradców zawodowych, max 2 osoby na 1 szkołę.

Warsztaty obejmują działania w zakresie rozwijania przedsiębiorczości.

Rekrutacja

Skierowane będzie do uczniów wszystkich klas liceum i gimnazjów.

 1. Realizacja zajęć i terapii na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
 1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (klasy I-III SP)

Zajęcia będą prowadzone na podstawie specjalnie dostosowanego programu, wynikającego ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów. Grupy będą liczyły max 4 osoby dla uczniów klas I-III szkół podstawowych przez okres realizacji projektu.

W ramach zadania zrealizowane będą: zajęcia z logopedą, socjoterapia, terapia psychologiczno-pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, itp. Zajęcia zorganizowane zostaną dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez psychologa i pedagoga szkolnego, który przeprowadzi badanie wśród uczniów klas I-III. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli i specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Kwalifikacja na zajęcia nastąpi na podstawie badania ucznia. Godzina zajęć trwać będzie 60 minut – w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć.

 1. terapia psychologiczna i pedagogiczna (klasy IV-VII SP i GIM)

Pomoc realizowana będzie indywidualnie lub w małych grupach do 5 osób.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie organizowana i udzielana we współpracy z: 1) rodzicami uczniów; 2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 3) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

O udziale w zajęciach decydować będą m.in.: nauczyciele, dyrektor, wychowawcy. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie udzielana za pomocą m.in.:

- zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; - zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; - warsztatów; - porad i konsultacji.


REKRUTACJA

Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu 2017 r., a zajęcia dla uczniów muszą zakończyć się w czerwcu 2018 r.

Rekrutacja uczniów do udziału w zajęciach będzie prowadziła każda szkoła indywidualne, wg własnego podziału godzin zajęć. Rekrutacja powinna zostać przeprowadzona już na początku roku szkolnego 2017/2018, aby zajęcia mogły się rozpocząć najpóźniej w październiku 2017 r.

Szczegółowy proces rekrutacji, wymagane dokumenty oraz pozostałe postanowienia wskazano w Regulaminie uczestnictwa w projekcie pn. „Pociąg do edukacji - podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli”.

Sprawy najważniejsze:

 1. Uczeń aby wziąć udział w projekcie zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów. Dopiero po weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej zostanie on wpisany na listę uczestników.
 2. Dopuszcza się możliwość skorzystania z więcej niż 1 rodzaju zajęć.
 3. Rekrutację w poszczególnych szkołach przeprowadza koordynator szkolny.

Uczeń (w jego imieniu rodzic, opiekun prawny) powinien wypełnić i złożyć do Koordynatora projektu wszystkie dokumenty Regulaminu uczestnictwa tj:

 1. Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (uczeń)
 2. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu
 3. Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Załącznik nr 5 Opinia wychowawcy klasy
 5. Załącznik nr 7 Kwestionariusz danych osobowych uczestnika projektu

Złożenie kompletu dokumentów gwarantuje udział ucznia w dodatkowych zajęciach. O zakwalifikowaniu do danej grupy decyduje (z pominięciem opinii psychologa /pedagoga /wychowawcy) kolejność zgłoszeń.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani wicedyrektor Joanna Lekner.

UWAGA:

Na dokumentach rekrutacyjnych nie należy pisać daty. Daty zostaną uzupełnione przez Koordynatora Projektu po wprowadzeniu danych w systemie SL2014.

Informacja dla rodziców pdf


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)