Ekologia w szkole

Projekt edukacyjny

 Projekt edukacyjny LIDER LOKALNEJ EKOLOGII  pt. „Zróżnicowany rozwój, a racjonalna gospodarka oraz ochrona zasobów wodnych.

edycja 2016/2017

W ramach projektu na terenie gimnazjum przeprowadzono następujące działania:

1.      Rada pedagogiczna, na której omówiono tematykę i sposób realizacji projektu na terenie szkoły.

2.     Wycieczka terenowa - pieszy rajd niebieskim szlakiem od Sopotu Kamiennego Potoku do Gdyni Wielkiego Kacka, wzdłuż dolin trójmiejskich potoków.

3.      Apel poświęcony wybranym zagadnieniom projektu przygotowany przez młodzież i opiekunów projektu.

4.    Akcja ulotkowa i plakatowa na terenie szkoły przy wykorzystaniu materiałów własnych lub przekazanych przez ZKG poświęcona „Zrównoważonemu rozwojowi a racjonalnej  gospodarce oraz ochronie zasobów wodnych”

5.      Szkolny turniej wiedzy ekologicznej na terenie placówki.

6.      Konkursy plastyczne na najlepszy poster, ulotkę i plakat.

7.      Gazetka szkolna (tablica ogłoszeń).

8.      Zadania własne placówki: akcja informacyjna dotycząca szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych, na stronie szkoły umieszczenie sprawozdania z przeprowadzonego projektu.

9.      Zadania własne:

a)      Spalanie śmieci szkodzi i szpeci

b)      Happening.

10.   Zbiórka surowców wtórnych: makulatury, baterii, nakrętek.

Opis naszych działań i fotograficzną dokumentację umieściliśmy w prezentacji multimedialnej

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do jej obejrzenia.

 Lider Zespołu Przyrodników i koordynator projektu: Małgorzata Ratajczak

Tytuł Lidera lokalnej ekologii

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2013/2014

 

Ekologia

Broszura informacyjna

Gazetka "Woda-Powietrze-Woda"

Gazetka w formacie pdf

Lider Lokalnej Ekologii

Projekt „Lider Lokalnej Ekologii" edycja 2016/2017

gimnazjum nr 2 rumia

Projekt „Lider Lokalnej Ekologii" edycja 2015/2016

gimnazjum nr 2 rumia

Projekt „Lider Lokalnej Ekologii" edycja 2014/2015

gimnazjum nr 2 rumia

Projekt „Lider Lokalnej Ekologii" edycja 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 nasze gimnazjum uczestniczy w projekcie edukacyjno-promocyjnym o charakterze ekologicznym Lider Lokalnej Ekologii. Projekt prowadzony jest przez Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z Gdyni, a celem jest aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego.
Temat projektu w tegorocznej edycji: „Woda – Powietrze - Ziemia”.
Cele projektu:

 1. przyjmowanie postawy świadomości wartości i poczucia odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego,
 2. uświadomienie dzieciom i młodzieży wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego,
 3. gotowość do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 4. kształtowanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego oraz grupowego działania.

Czas trwania projektu:

wrzesień 2013 r. - 30 kwietnia 2014 r.

Nasze zadania w ramach projektu:

 zadanie  osoba odpowiedzialna
Ekowywiadówka i rada pedagogiczna poświęcona tematyce projektu. Małgorzata Konieczka, Beata Mallek
Akcja ulotkowa i plakatowa na terenie szkoły przy wykorzystaniu materiałów własnych lub przekazanych przez Związek dotycząca szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych. Małgorzata Konieczka, Beata Mallek
Opracowanie scenariusza lekcji dot. projektu oraz jego realizacja na lekcjach wychowawczych lub w ramach przedmiotów przyrodniczych. Beata Mallek
Spotkanie na terenie szkoły ze specjalistą z dziedziny obejmującej temat projektu
„Woda – Powietrze – Ziemia”
Małgorzata Konieczka
Szkolny turniej wiedzy ekologicznej „ Człowiek i przyroda” Małgorzata Konieczka, Beata Mallek
Konkurs na projekt ulotki: Jak mogę chronić Ziemię? Beata Mallek,
Maria Baranowska
Konkurs plastyczny: „Drugie życie rzeczy” Maria Baranowska
Wycieczka terenowa dla grupy młodzieży mająca na celu przedstawienie piękna przyrody i potrzeby jej chronienia. Katarzyna Furtak,
Beata Mallek
Gazetka szkolna pod hasłem: „Woda – Powietrze – Ziemia” Monika Polak
Prezentacja multimedialna dotycząca realizowanego projektu wykonana w programie PowerPoint. Małgorzata Konieczka, Beata Mallek

 

Projekt z edukacji ekologicznej realizowany w roku szkolnym 2013/2014

„Woda – Powietrze – Ziemia”

Wybór tematu
Idea ochrony przyrody jest bliska wielu ludziom. Szczególnie tym, którzy zdają sobie sprawę, że obcowanie z przyrodą jest wartością, której nie sposób przeliczyć na pieniądze. Przyroda stanowi własność wszystkich, także przyszłych pokoleń. Nie powinniśmy więc traktować jej tak, jakbyśmy dostali ją od swoich przodków, ale tak jakbyśmy pożyczyli ją od naszych dzieci i wnuków. Podczas tegorocznego Tygodnia Ekologicznego, chcielibyśmy uwrażliwić młodzież na piękno naszego najbliższego otoczenia oraz kraju.

organizatorzy: Małgorzata Konieczka, Beata Mallek, Katarzyna Furtak, Magdalena Baranowska
sojusznicy: wychowawcy klas
adresaci: uczniowie klas I, II, III

Cel ogólny: Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego.
Cele operacyjne
uczeń:jest wrażliwy na piękno otaczającej przyrody
gotowy do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
zdaje sobie sprawę z wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego.

Projekt będzie realizowany na różnych płaszczyznach, podczas:
- konkursów
- akcji szkolnych
- wycieczek (rajd pieszy)

Konkursy
1.
Konkurs plastyczny na projekt ulotki ,,Jak mogę chronić …? Woda –Powietrze – Ziemia”
2.
Konkurs plastyczny na wykonanie makiet lub modeli różnych urządzeń (np. zabawki, maszyny) z surowców wtórnych.
3.
Szkolny turniej wiedzy ekologicznej pt. "Człowiek i przyroda”

Akcje szkolne
1.
Wystawa posterów oraz ulotek
2.
Wystawa makiet wykonanych z surowców wtórnych

Wycieczki

Rajd pieszy zorganizowany przez SKKT "Rajdomani” mający na celu ukazanie piękna przyrody i potrzeby jej chronienia – 29.03.2014 r.

Przebieg

Szkolny turniej wiedzy ekologicznej pt. "Człowiek i przyroda"
Wychowawcy wytypują trzyosobowe drużyny, które wezmą udział w konkursie.
Konkurs odbędzie się 24 marca 2014r. (poniedziałek) o godz. 10:45
Finał konkursu odbędzie się 26 marca 2014r podczas podsumowania działań ekologicznych.
W finale konkursu weźmie udział 5 najlepszych drużyn z etapu szkolnego.
Zakres tematyczny:

- ochrona wód,
- ochrona powietrza,
- źródła energii,
- ochrona ziemi,
- rodzaje odpadów,
- droga zagospodarowania odpadów,
- recykling,
- dzikie składowiska,
- szkodliwość spalania odpadów w paleniskach domowych.

Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Konieczka, Beata Mallek

Konkurs na projekt ulotki: Jak mogę chronić Ziemię?
Konkurs indywidualny dla uczniów. Najlepsze ulotki zostaną umieszczone na wystawie oraz ich autorzy otrzymają oceny cząstkowe z zajęć technicznych oraz biologii.
Kryteria oceny:
- pomysłowość
- trafność doboru treści
- estetyka

Osoby odpowiedzialne: Maria Baranowska, Beata Mallek

Konkurs plastyczny: „Drugie życie rzeczy”
Każda klasa zobowiązana jest do wykonania makiety lub modelu urządzenia (np. zabawki, maszyny) z surowców wtórnych. Autorzy najciekawszych prac otrzymają oceny z zajęć technicznych i biologii.
Termin oddania pracy – 21.03.2014r.
Termin wystawy – 26.03.2014r.
Kryteria oceny:
- pomysłowość,
- wykorzystanie różnych rodzajów surowców wtórnych,
- estetyka wykonania,

Osoby odpowiedzialne: Maria Baranowska, Beata Mallek

Rajd pieszy zorganizowany przez SKKT "Rajdomani” mający na celu ukazanie piękna przyrody i potrzeby jej chronienia – 29.03.2014

Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Furtak, Beata Mallek

Podsumowanie Tygodnia Ekologicznego – 26.03.2014r.

Spotkanie na terenie szkoły ze specjalistą z dziedziny obejmującej temat projektu „Woda – Powietrze – Ziemia”
Zaplanowany termin spotkania: 26.03.2014 (środa), godzina rozpoczęcia: 09.00.
W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz spółki OPEC GDYNIA. Temat spotkania "Ochrona powietrza i powierzchni  ziemi", w tym: różne źródła energii, kogeneracja, ogólne informacje z zakresu nowego systemu gospodarki odpadami, zasady segregacji odpadów w gospodarstwach domowych, szkodliwość spalania odpadów w paleniskach domowych.Każdy prelegent zajmie czas na ok.20 min. Potem ewentualnie pytania czy dyskusja, co łącznie daje ok. 45 - 60 min na spotkanie. 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Konieczka

 opracowały: Małgorzata Konieczka, Beata Mallek

Niska emisja

W mieście Rumia źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery są: ruch komunikacyjny - emisja komunikacyjna, gospodarstwa domowe - emisja niska, zakłady przemysłowe - emisja przemysłowa.
Źródłem emisji niskiej w mieście są kotłownie zbiorowe i indywidualne. Części miasta, w których znajduje się budownictwo indywidualne, są ogrzewane kotłami i piecami węglowymi, indywidualnymi kotłowniami na gaz lub olej opałowy, jak również z małych kotłowni za pomocą systemu etażowego.
Z uwagi na niewielką wysokość kominów (do ok. 30 m) stosowanych w mieszkalnictwie, emisja szkodliwych substancji powoduje, przede wszystkim na obszarach gęsto zaludnionych, wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu. Zjawisko to, nazywane niską emisją, jest przyczyną wielu chorób układu oddechowego, niewydolności układu krążenia, uszkodzeń wątroby, alergii oraz nowotworów. W ekstremalnych warunkach może powodować nawet śmierć.

Konkursy Niska emisja

"MISJA: EMISJA WALCZYMY RAZEM" jest złożoną ogólnopolską kampanią edukacyjno - informatyczną, która stawia sobie za cel ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego niską emisją.

W ramach projektu "MISJA: EMISJA WALCZYMY RAZEM" ogłaszamy konkursy związane z problemem niskiej emisji. Wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział w konkursach otrzymują oceny cząstkowe wagi 3 z przedmiotów: biologia, chemia, plastyka i zajecia techniczne. Laureaci konkursów otrzymują oceny wagi 4.

 • SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „NIE SPALAJ SIĘ"

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Konkurs skierowany jest do uczniów Gimnazjum nr 2 w Rumi.
2.Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematyką niskiej emisji. Konkurs ma też pobudzać w młodych ludziach kreatywność i być zachętą do podejmowania działań twórczych.
3.Przedmiotem konkursu jest fotografia obrazująca temat niskiej emisji – jako problem lub sposoby jej przeciwdziałania.
4.Każdy uczeń może zgłosić maksymalnie trzy fotografie.
5.Swoje prace należy wysyłać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W tytule należy wpisać: Konkurs fotograficzny, a w treści dane autora fotografii: imię, nazwisko i klasa
6.Konkurs ma zasięg szkolny.
§ 2 TERMINARZ KONKURSU
1.Przyjmowanie fotografii – do 30 kwietnia 2014 r.
2.Ocena formalna i merytoryczna prac będzie dokonywana przez zespół w składzie:
Katarzyna Furtak
Marzena Idziak – Ciesielska
Beata Kędzierska

 • SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „NISKA EMISJA W MOICH OCZACH"

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Konkurs skierowany jest do uczniów Gimnazjum nr 2 w Rumi.
2.Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematyką niskiej emisji. Konkurs ma też pobudzać w młodych ludziach kreatywność i być zachętą do podejmowania działań twórczych.
3.Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna na temat niskiej emisji – jako problem lub sposoby jej przeciwdziałania.
4.Swoje prace składacie u Pani Marii Baranowskiej.
5.Konkurs ma zasięg szkolny.
§ 2 TERMINARZ KONKURSU
1.Przyjmowanie prac plastycznych – do 20 maja 2014 r.
2.Ocena formalna i merytoryczna prac będzie dokonywana przez zespół w składzie:
Maria Baranowska
Beata Mallek
Dorota Olszewska - Brandt

 • SZKOLNY KONKURS NA LOGOTYP „WALCZYMY Z NISKĄ EMISJĄ"

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Konkurs skierowany jest do uczniów Gimnazjum nr 2 w Rumi.
2.Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematyką niskiej emisji. Konkurs ma też pobudzać w młodych ludziach kreatywność i być zachętą do podejmowania działań twórczych.
3.Przedmiotem konkursu jest znak graficzny – logotyp – działań związanych z przeciwdziałaniem niskiej emisji.
4.Logotyp może być wykonany w dowolnej technice plastycznej.
5.Swoje prace składacie u Pani Marii Baranowskiej.
6.Konkurs ma zasięg szkolny.
§ 2 TERMINARZ KONKURSU
1.Przyjmowanie logotypów – do 30 maja 2014 r.
2.Ocena formalna i merytoryczna prac będzie dokonywana przez zespół w składzie:
Maria Baranowska
Lilianna Król
Beata Mallek

 • SZKOLNY KONKURS WIEDZY „WIEM WSZYSTKO O NISKIEJ EMISJI"

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Konkurs skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich Gimnazjum nr 2 w Rumi.
2.Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematyką walki z niską emisją. Konkurs ma też pobudzać w młodych ciekawość świata i poszerzać ich horyzonty myślowe.
3.W ramach konkursu nauczyciele biologii i chemii przeprowadzą test wiedzy z niskiej emisji.
4.Test przeprowadzą Panie Beata Mallek i Małgorzata Konieczka .
5.Konkurs ma zasięg szkolny.
§ 2 TERMINARZ KONKURSU
1.Test odbędzie się w drugiej połowie maja 2014 r.
2.Ocena formalna i merytoryczna prac będzie dokonywana przez zespół w składzie:
Beata Mallek
Małgorzata Konieczka
Halina Matysiak - Drąg

SZKOLNY KONKURS FILMOWY „NIE DYMIMY"

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas drugich, a organizatorem jest Gimnazjum nr 2 w Rumi.
 2. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematyką walki z niską emisją. Konkurs ma też pobudzać w młodych ludziach kreatywność i być zachętą do podejmowania działań twórczych.
 3. Przedmiotem konkursu jest produkcja filmu trwającego do 5 minut promującego walkę z niską emisją. Filmy mogą zostać wyprodukowane w dowolnej technice oraz formie (animacja, dokument, fabuła, film eksperymentalny itp.).
 4. Film konkursowy musi zostać przygotowany w formie AVI, DivX, XviD, MPEG, RWVB, WMV i musi mieć rozdzielczość min. 1024x768.
 5. Udział w konkursie jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – filmy wysyłajcie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W tytule należy wpisać: Konkurs filmowy, a w treści dane autora filmu: imię, nazwisko i klasa.
 6. Konkurs ma zasięg szkolny.

§ 2 TERMINARZ KONKURSU

 1. Przyjmowanie filmów – do 16 kwietnia 2014 r.
 2. Ocena formalna i merytoryczna prac będzie dokonywana przez zespół w składzie:

          Małgorzata Konieczka
          Małgorzata Ratajczak
          Halina Matysiak-Drąg

Tutaj szukaj informacji o niskiej emisji

http://misja-emisja.pl/knowledgebase/niska-emisja-niska-swiadomosc/

https://www.facebook.com/MisjaEmisja

Zbiórka surowców wtórnych

W naszym gimnazjum prowadzone są zbiórki: makulatury, baterii i plastikowych nakrętek.

 

„MAŁA NAKRĘTKA - DUŻY PROBLEM"

Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki".

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem związany z dużą ilością plastikowych przedmiotów, które trafiają na wysypisko, a mogłyby być ponownie przetworzone.
Czas trwania zbiórki nakrętek: rozpoczęcie – 12 października 2015 r. zakończenie - 08 kwietnia 2016 r.
Nakrętki przynosimy do sali nr 9. W worku z nakrętkami proszę umieścić kartkę z imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą oraz informacją o liczbie nakrętek.


koordynator konkursu
Małgorzata Konieczka

„ZBIÓRKA BATERII"

Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki".

Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży konieczności selektywnej zbiórki baterii, ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów zmieszanych.
Czas trwania zbiórki baterii do 31 grudnia 2015 r.
Baterie przynosimy do sali nr 9 w piątki. W pojemnikach z bateriami proszę umieścić kartkę z imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą, informacją o ilości baterii.

koordynator konkursu
Małgorzata Ratajczak

„ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY"

Organizatorem konkursu jest STENA RECYKLING oddział w Gdyni.

Celem konkursu jest promowanie postaw ekologicznych poprzez zebranie jak największej ilości makulatury. Jest to ogólnopolski konkurs, w którym nagrodzone zostaną szkoły, które zebrały największą ilość makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia.
Czas trwania konkursu – 01.10.2014 - 13.05.2015r.

koordynatorzy konkursu
Beata Mallek, Katarzyna Furtak

 


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)