Doradca zawodowy

Uwaga uczniowie klas trzecich!

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wejherowskim odbywa się w formie tradycyjnej (papierowej) - ze strony wybranej szkoły pobieramy kwestionariusz i wypełniony zanosimy do szkoły (od 8 maja).
Osoby wybierające się do szkoły ponadgimnazjalnej w Gdyni lub Gdańsku obowiązuje rekrutacja elektroniczna.
W tym celu należy wejść na stronę nabor-pomorze.edu.com.pl, założyć konto (potrzebny będzie PESEL) i zgłosić swoją kandydaturę do wybranej szkoły. Elektroniczne składanie wniosków będzie możliwe od 8 maja do 14 czerwca.
Powodzenia!
M.Baranowska - doradca zawodowy

Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27.01.2015r. w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016

Gdańsk, dnia 27 stycznia 2015 r.

RE.570.5.2015.EKP

ZARZĄDZENIE Nr 04/2015
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016.Na podstawie:
art. 9. ust. 2-3 oraz art. 10. ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

ustalam § 1

Terminy dotyczące przyjęć do:

a) publicznych gimnazjów województwa pomorskiego

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego

od 2 marca 2015 r.
do 29 maja 2015 r.
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego od 3 kwietnia 2015 r.
do 15 kwietnia 2015 r.*
Składanie przez kandydatów dokumentów do gimnazjum od 26 czerwca 2015 r.
do 1 lipca 2015 r.
do godz. 12.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum 3 lipca 2015 r.
do godz. 12.00

*na podstawie Zarządzenia Nr 9/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2015 r.
b) publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego na podbudowie programowej gimnazjum

Składanie dokumentów do wybranych szkół:
 1. w których będzie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych,
 2. do pozostałych szkół
od 14 maja 2015 r.
do 21 maja 2015 r.do 22 czerwca 2015 r.
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów. od 22 maja 2015 r.
do 12 czerwca 2015 r.
Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie wniosku do innej szkoły. do 25 czerwca 2015 r.
Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył oraz złożenia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu uprawniającego kandydata do przyjęcia w pierwszej kolejności. od 26 czerwca 2015 r.
do 30 czerwca 2015 r.
do godz. 12:00
Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły. 2 lipca 2015 r.
do godz. 12:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 2 lipca 2015 r.
od godz. 12:00
do 6 lipca 2015 r.
do godz. 12:00
Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły. 7 lipca 2015 r.
do godz. 12:00
Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów). od dnia 7 lipca 2015 r.
od godz.12:00
do dnia 9 lipca 2015 r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 7 lipca 2015 r. 10 lipca 2015 r.
do godz. 12:00
Dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca (wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).
Ogłoszenie listy przyjętych.
24-26 sierpnia 2015 r.
28 sierpnia 2015 r.
do godz. 12:00

§ 2

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/2016.

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym:

  1. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.
   Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

  2. 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie32 punkty).

 2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  celujący

  - 17 punktów

  bardzo dobry

  - 14 punktów

  dobry

  - 12 punktów

  dostateczny

  - 8 punktów

 3. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,

  2. za udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty*
   - finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 punktów,
   - finalista konkursu wojewódzkiego – 10 punktów,

  3. za osiągnięcia sportowe i artystyczne:
   I – VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 6 punktów
   I – III miejsce w województwie - 5 punktów
   I – III miejsce w powiecie - 4 punkty

  4. za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 punktów,

  5. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty.

Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie
np.:
1. jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów (nie można sumować punktów za oba osiągnięcia),
2. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 6 punktów.
*art. 22 ust. 2. pkt 8Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił ponadto, w drodze rozporządzenia:8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu;Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041 z późn. zm.).

§ 3

Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z właściwymi przepisami, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Zarządzenia

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyżur doradcy zawodowego w drugim semestrze

Zapraszam wszystkich chętnych na dyżur doracy zawodowego w poniedziałki w godzinach 14.30-15.30 oraz 16.15-17.15.

Maria Baranowska

Plan pracy Doradcy zawodowego w I półroczu roku szkolnego 2014/2015

Plan pracy doradcy zawodowego w Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi
w pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015 (20 godzin)

Doradztwo zawodowe realizowane jest w formie cotygodniowych dwugodzinnych dyżurów i porad indywidualnych, które cieszą się dużym powodzeniem.

Program i tematyka spotkań uzależniona jest od indywidualnych aktualnych potrzeb osób zgłaszających się do doradcy z własnym problemem, ale na każdym spotkaniu staram się też realizować założone przeze mnie cele. Opracowany przeze mnie plan pracy znajduje się poniżej i każdy może wybrać temat i dzień, w którym jest on realizowany i zgłosić się do doradcy. Zawsze też chętnie zapraszam młodzież z rodzicami.

PLAN PRACY

1.2. Jak poznać siebie i zbudować poczucie własnej wartości (wskazywanie zależności między zdolnościami, umiejętnościami, potrzebami, wartościami a planowaną karierą zawodową)?

3.4. Co wiem o zawodach i kierunkach kształcenia?

5. Przegląd oferty edukacyjnej, wspieranie i ułatwianie uczniom dokonywania wyborów dotyczących ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej.

6.7. Jakie oczekiwania mają pracodawcy? Przegląd przykładowych ofert pracy.

8.9. Dla rodziców: Jak wspierać a nie zniechęcać swoje dziecko przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia?

10.11. Niewerbalny test zainteresowań (on-line), sprawdzenie opublikowanych w internecie rankingów szkół.

12. Test on-line „Labirynt zawodów".

13. Co mogę zrobić, gdy źle wybiorę szkołę?

14.15. Wizyta zaproszonych absolwentów naszej szkoły i bezpośrednie odpowiedzi na pytania zainteresowanych uczniów.

16.17. Jak kształcić umiejętności rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywanie ich w kształtowaniu swojej drogi zawodowej?

18.19. Jak umiejętnie zaplanować przyszłość i konsekwentnie dążyć do realizacji celu?

20. Umiem zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności.

Doradca zawodowy - mgr Maria Baranowska

 

Witam w nowym roku szkolnym

Witam serdecznie w nowym roku szkolnym!

Miło mi poinformować, że od 9 września 2014 r. wznawiam swój dyżur doradcy zawodowego w każdy wtorek w godzinach 14.30-16.30 w sali nr 10.

Zapraszam. Maria Baranowska- doradca zawodowy

Godziny pracy doradcy zawodowego

W związku z dużym zainteresowaniem, od dnia 08 maja 2014 r. dyżur doradcy zawodowego będzie trwał dwie godziny (15.15-17.15 w sali nr 10).

Maria Baranowska, doradca zawodowy

Dzień Otwarty w XIV LO

Informuję wszystkich zainteresowanych, że w dniu 29 kwietnia w godz. 13.oo- 16.oo jest Dzień Otwarty w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV w Gdyni przy ul. Wejherowskiej.
Doradca zawodowy.

Talent - Game

Zachęcam Was do zajrzenia na stronę OPERONU i pobranie gry "Talent Game- Tajemnice Aeropolis". To prosty, skuteczny i bardzo przyjemny sposób na „sprawdzenie siebie" czyli poznanie własnych zdolności czy też zainteresowań. Talent Game - Tajemnice Aeropolis to gra, która pozwala na zbadanie predyspozycji zawodowych. Jej celem jest pomoc w wyborze zawodu, ułatwienie dokonania właściwego wyboru, obranie odpowiedniego kierunku rozwoju. Grę można pobrać ze strony: http://www.gieldagimnazjalna.pl/talent-game.

Ze swej strony przypominam o cotygodniowym dyżurze Doradcy Zawodowego w czwartki w godzinach 15.20-16.20 w sali nr 10. Zapraszam!

Doradca zawodowy

mgr Maria Baranowska

Doradca zawodowy w naszej szkole

Informacja doradcy zawodowego dla rodziców i uczniów naszego gimnazjum

Informujemy Państwa, że od nowego semestru rozpoczyna w naszym gimnazjum cotygodniowe dyżury doradca zawodowy, który pomoże Państwa dzieciom:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015

Gdańsk, dnia 10 lutego 2014 r.

RE.570.2.2014.EKP

ZARZĄDZENIE Nr 04/2014
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 10 lutego 2014 rokuw sprawie

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2014/2015.Na podstawie:
art. 9. ust. 2-3 oraz art. 10. ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

ustalam § 1

Terminy dotyczące przyjęć do:

a) publicznych gimnazjów województwa pomorskiego

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego

od 3 marca 2014 r.
do 30 maja 2014 r.
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego od 4 kwietnia 2014 r.
do 11 kwietnia 2014 r.
Składanie przez kandydatów dokumentów do gimnazjum od 27 czerwca 2014 r.
do 2 lipca 2014 r.
do godz. 12.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum 4 lipca 2014 r.
do godz. 12.00

b) publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego na podbudowie programowej gimnazjum 

Składanie dokumentów do wybranych szkół:
 1. w których będzie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych,
 2. do pozostałych szkół
od 15 maja 2014 r.
do 22 maja 2014 r.do 23 czerwca 2014 r.
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów. od 23 maja 2014 r.
do 13 czerwca 2014 r.
Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie wniosku do innej szkoły. do 26 czerwca 2014 r.
Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 27 czerwca 2014 r.
do 1 lipca 2014 r.
do godz. 12:00
Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły. 3 lipca 2014 r.
do godz. 12:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 3 lipca 2014 r.
od godz. 12:00
do 7 lipca 2014 r.
do godz. 12:00
Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły. 8 lipca 2014 r.
do godz. 12:00
Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów). od dnia 8 lipca 2014 r.
od godz.12:00
do dnia 10 lipca 2014 r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 8 lipca 2014 r. 11 lipca 2014 r.
do godz. 12:00
Dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca (wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).Ogłoszenie listy przyjętych. 25-27 sierpnia 2014 r.
29 sierpnia 2014 r.
do godz. 12:00

§ 2

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2014/2015.

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym:

  1. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.
   Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

  2. 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie32 punkty).

 2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  celujący

  - 17 punktów

  bardzo dobry

  - 14 punktów

  dobry

  - 12 punktów

  dostateczny

  - 8 punktów

 3. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,

  2. za udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty*
   - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,
   - finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,

  3. za osiągnięcia sportowe i artystyczne:
   I – VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 6 punktów
   I – III miejsce w województwie - 5 punktów
   I – III miejsce w powiecie - 4 punkty

  4. za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 punktów,

  5. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty.

Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie
np.:
1. jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów (nie można sumować punktów za oba osiągnięcia),
2. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 6 punktów.
*art. 22 ust. 2. pkt 8Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił ponadto, w drodze rozporządzenia:8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041).

§ 3

Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z właściwymi przepisami, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)