Dla uczniów - Projekt edukacyjny

O projekcie

Projekt edukacyjny to jedna z aktywizujących metod nauczania, która stawia na wspólne działanie nauczycieli i uczniów i może być zastosowana do realizacji każdego przedmiotu. Planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod, sprzyja osiąganiu wysokich efektów uczenia się, rozwija samodzielność w podejmowaniu decyzji, zwiększa motywację uczniów, a także uczy dobrej organizacji pracy.

Uczniowie realizują projekt pod opieką nauczyciela, przechodząc kolejno przez następujące etapy:

 • Wybór tematu projektu – zakres tematyczny może dotyczyć realizowanych w danej klasie treści nauczania lub też wykraczać poza wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum,
 • określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji,
 • wykonanie zaplanowanych działań,
 • publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego będzie brany pod uwagę przy wystawianiu ocen zachowania. Stosowna adnotacja na temat udziału ucznia w projekcie oraz tematu projektu będzie też zamieszczana na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Obowiązek realizacji projektu edukacyjnego wskazano w § 21a dodanym do rozp. MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562, z późn. zm.) na mocy nowelizacji z dn. 20 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1046).

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi

Podstawa Prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.);

Statutu Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi;

 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.
 2. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych przypadkach ich realizacja może nastąpić w klasie trzeciej, nie później niż do zakończenia pierwszego semestru nauki.
 3. Gimnazjum nr 2 stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, a czas ich powinien wynosić od 2 do 8 tygodni  w zależności od problematyki i złożoności projektu.
 4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów edukacyjnych, którego zadaniem jest:
  1)  zebranie do 15 września od zespołów przedmiotowych, wychowawcy bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów, sporządzenie listy zbiorczej projektów, przedstawienie listy zbiorczej dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie listy na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej (na górnym holu);
  Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.
  2) monitorowanie stanu realizacji projektów;
  3) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów;
  4) do końca maja zebranie od wychowawców klas wykazu zrealizowanych przez uczniów tematów projektów edukacyjnych jego klasy wg wzoru - załącznik nr 4;
  5) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.
 5. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:
  1) do końca września poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego; zapoznanie uczniów z listą zbiorczą projektów i ewentualne uwzględnienie propozycji tematów złożonych przez uczniów.
  2) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:
      a) wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
      b) monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,
  3) w przypadku, gdy uczeń:
      a) nie zdecyduje o wyborze tematu,
      b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
      c) nie podpisze kontraktu z powodu niezależnych od siebie (np. z powodu choroby),
  wychowawca włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia w porozumieniu z opiekunem projektu edukacyjnego.
  4) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
  5) umieszczenie w teczce arkuszy "Zestawienia realizacji projektów edukacyjnych" (wzór załącznik nr 4), a w arkuszu ocen ucznia założonym przed rokiem szkolnym 2012/2013 umieszczenie "Informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego".
 6. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
  1) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów, ich możliwości oraz treści podstawy programowej;
  2) do 15 października nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi (koordynatorowi) listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu,
  3) informacje, o których mowa w punkcie 2 udostępnia się uczniom w bibliotece szkolnej lub u wychowawcy;
  4) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;
  5) opracowanie i zawarcie kontraktu z uczniami (wzór załącznik nr 2);
  6) opracowanie i prowadzenie Karty projektu (wzór załącznik nr 1);
  7) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt i monitorowanie jego realizacji;
  8) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację (wzór załącznik nr 3 - Arkusz oceny projektu).
  9) wypełnienie "Informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego" (wzór załącznik nr 5)
  i przekazanie jej wychowawcy w przypadku ucznia, któremu arkusz ocen założono przed rokiem szkolnym 2012/2013;
  10) przekazanie wychowawcom "Zestawienia realizacji projektów edukacyjnych" (wzór załącznik nr 4),
  11) przekazanie dokumentacji zrealizowanego projektu edukacyjnego koordynatorowi projektów edukacyjnych (załącznik 1, 2 i 3).
 7. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.
 8. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych liczących 2–6 osób.
 9. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:
  1) poprzez dobór samodzielny uczniów,
  2) poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami.
 10. Zadania zespołu określa karta projektu oraz kontrakt zawarty z opiekunem.
 11. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
 12. Terminy planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów projektu jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna projektu.
 13. Realizacja projektu odbywa się w ściśle określonym terminie bez możliwości wydłużenia go ani jego zmiany, z zastrzeżeniem ust. 16.
 14. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach zmianę terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu i dyrektorem szkoły.
 15. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.
 16. Końcowa ocena udziału ucznia w realizacji projektu może być wyrażona stopniem szkolnym. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem.
 17. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie szkoły.
 18. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawiera:
  1) Kartę projektu,
  2) Kontrakt z uczniami,
  3) Arkusz oceny projektu;
 19. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.
 20. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się:
  1) na świadectwie ukończenia gimnazjum,
  2) w arkuszu ocen ucznia założonym od września 2012 r. z chwilą ukończenia gimnazjum,
  w arkuszu ocen ucznia założonym przed rokiem szkolnym 2012/2013 pozostawiamy "Informację
  o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego".
 21. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany w arkuszu ocen i na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
  Po ukończeniu gimnazjum w arkuszu ocen założonym przed rokiem szkolnym 2012/2013 należy pozostawić tę "Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego" z tematem, który został wpisany na świadectwie. Pozostałe informacje przechowujemy do 31 sierpnia danego roku szkolnego.
 22. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).
 23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na podstawie pisemnej prośby rodziców (prawnych opiekunów).
 24. W przypadkach, o których mowa w ust. 25, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

  Tematy projektów edukacyjnych realizowanych przez uczniów klas II gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

 


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)