Wszawica problem nadal aktualny

Wszawica głowy (pedikuloza) mimo postępu cywilizacyjnego stanowi nadal duży problem socjalny, higieniczny, a także medyczny na całym świecie.
NIZP-PZH w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej zwraca uwagę, że problem wszawicy jest nadal aktualny również w Polsce.
W badaniach ankietowych przeprowadzonych w 2013 r. przez ekspertów aż 44,5 proc. dyrektorów szkół różnego stopnia z całej Polski przyznało, że w ich placówkach występuje problem wszawicy głowowej. Od 1 do 10 przypadków wszawicy wystąpiło w 41,4 proc. placówek. W 3 proc. szkół odnotowano od 11 do 20 przypadków zarażeń, a ponad 20 przypadków odnotowano w 1,5 proc. placówek.
Do zarażenia pasożytami może dojść w każdym wieku, chociaż najczęstsze występuje u dzieci i młodzieży. Najbardziej narażone na wszawicę są osoby przebywające w dużych skupiskach, a szczególnie podatne są dzieci i młodzież w szkołach, przedszkolach, na koloniach.
Eksperci NIZP-PZH oceniają, że najlepszym sposobem profilaktyki wszawicy są okresowe przeglądy głów wykonywane przez rodziców w domach oraz przez personel w placówkach szkolnych z zachowaniem zasad intymności i nietykalności osobistej.
Miejsca, w których najczęściej gnieżdżą się wszy, to włosy na potylicy, skronie i za uszami. Wesz bez żywiciela żyje krótko maksymalnie 48 godzin. Jaja (gnidy) są przytwierdzane do włosów. Jeśli dziecko zarazi się wszami, wówczas cała rodzina powinna przejrzeć swoje włosy.
Obecnie w aptekach można znaleźć środki, które skutecznie niszczą te pasożyty.

Wszawica swędzący problem
Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w placówce:
1. dyrektor placówki zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci grupie lub klasie oraz wszystkich pracowników szkoły lub placówki, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki lub higienistki szkolnej;
2. pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówce - opiekun dziecka) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań; jednocześnie informuje dyrektora placówki o wynikach kontroli i skali zjawiska;
3. dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników;
4. w przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy;
5. pielęgniarka, higienistka lub opiekun dziecka po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców;
6. w sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (w skrajnych przypadkach dyrekcja zwraca się do ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

Zapoznaj się z ulotką

7 prostych kroków zwalczania wszy

Stanowisko Generalnego Inspektora Sanitarnego


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)